ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

 

รักและสมัครใจฝึกฝนตนเองเพื่อก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

ค้นพบศักยภาพของตนและนำออกมารับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างกว้างขวางที่สุด

รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณช่างคิด ช่างฟัง ช่างอ่าน ช่างฝัน คิดได้ลึกซึ้ง มองหลายมุมได้

รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตรู้เท่าทันโครงสร้างสังคมอันก่อปัญหาความอยุติธรรมและสิ่งแวดล้อมรู้จักตัดสินใจด้วยความรู้และข้อมูลอย่างเพียงพอ

รักและรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพชน

 

หลักสูตรเรียนรู้เพื่อก้าวสู่ ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนเร้นและนำมารับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีความหมาย

กันยายน 2561 – กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรที่นี่

 

เราเชื่อว่าหากผู้นำรุ่นใหม่เชื่อมั่นและรู้จักฝึกฝนขัดเกลาตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางลง และเพื่อค้นพบศักยภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตน ด้วยจิตสำนึกที่จะนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้ส่วนรวมอย่างชนิดรู้เท่าทันโครงสร้างอันอยุติธรรมในสังคม แล้ว ไม่ว่าจะไปทำหน้าที่ในตำแหน่งแห่งไหนของสังคม ความแข็งแกร่งจากการฝึกฝนย่อมเอื้อให้เขาและเธอเหล่านั้น กลายเป็นผู้ผลักดันให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบริสุทธิ์ยุติธรรมขึ้นจากตำแหน่งแห่งที่ที่เขายืนอยู่อย่างเหมาะสมกับบารมีของตน และค่อยขยายออกไป ร่วมมือกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนอื่น ๆ จนเกิดเป็นเครือข่าย และเติบโตเป็นขบวนการทางสังคม เราเชื่อว่านี่คือหนทางของการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ยั่งยืน เราเชื่อว่าผู้ฝึกฝนตนเองโดยไม่มีจิตสำนึกรับใช้สังคมย่อมเป็นการหนีความจริงอันเป็นทุกขสัจจ์ของสังคม ขณะเดียวกันการทำงานรับใช้สังคมโดยไม่ฝึกฝนให้รู้เท่าทันตนเอง ย่อมเป็นการหนีตนเองไม่ยอมเผชิญหน้ากับทุกขสัจจ์ของปัจเจกบุคคล การหนีทั้งสองทางนี้ ย่อมไม่นำไปสู่ความสุขและสันติที่แท้จริงทั้งของตนเองและสังคม

ผู้นำรุ่นใหม่ที่ว่านี้ย่อมรู้จักดำรงชีวิตในกรอบกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไม่ถือเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล หากเห็นทุกสิ่งเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป็นเหตุปัจจัยของกันและกัน แม้แต่กรวดหินดินทราย ก็มีคุณค่าในตัวเองตามหลักนิเวศวิทยาที่ลึกซึ้ง เขาและเธอย่อมไม่งมงายกับความเชื่อเรื่องความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หากรู้จักหลักความพอดีของการเติบโตทางวัตถุธรรมอย่างเหมาะสม และไม่จำกัดการแสวงหาความรู้อยู่ในกรอบของเหตุผลของวิทยาศาสตร์แบบกลไก หากรู้จักหาความรู้อย่างหลากหลายรูปแบบรวมทั้งความรู้ทางรหัสนัยและการภาวนารวมทั้งภูมิปัญญาโบราณ ทั้งยังรู้จักหาสมดุลระหว่างการค้นพบปัจเจกภาพของตนและการทำงานเพื่อส่วนรวม แทนที่จะเน้นการแก่งแย่งแข่งดีและบริโภคนิยม พร้อมกันนั้นก็มีความเชื่อมั่นในเรื่องความเป็นธรรมทางสังคม ไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างทางทรัพย์ อำนาจ และสถานะทางสังคมอย่างมากมายดังที่เป็นอยู่ในสังคมกระแสหลักทั่วไปในปัจจุบันนี้

ภาพรวมของหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่เน้นกระบวนการรู้แบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ ผู้เรียนจะได้มีโอกาสสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และร่วมกันสร้างองค์ความรู้ ด้วยการร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแบ่งปันข้อมูล ร่วมออกความเห็นอย่างแข็งขัน โดยมีกระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการเป็นผู้อำนวยกระบวนการเรียนรู้ โดยรับฟังผู้เข้าร่วมเรียนอย่างใจกว้าง บนฐานของมิตรไมตรีและทุกฝ่ายเคารพซึ่งกันและกัน เน้นให้ผู้ร่วมเรียนได้สำรวจใคร่ครวญชีวิตเพื่อรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง รู้เท่าทันสังคมที่เราดำรงชีวิตอยู่ และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในโลกธรรมชาติ

นิยามกระบวนทัศน์ใหม่

ก. มนุษย์มีศักยภาพที่จะฝึกฝนตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ในทางความดี ความงาม และความจริง ซึ่งจะทำให้ชีวิตมนุษย์มีความหมายยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อพัฒนาปัจเจกภาพของตนอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นลัทธิปัจเจกชนนิยม ที่เน้นความเห็นแก่ตัวและประโยชน์ตนเหนือทุกสิ่ง ดังแนวโน้มที่เป็นในปัจจุบัน

ข. ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การลดอัตตาตัวตนลงตามลำดับอันจะช่วยให้ชีวิตเบาสบาย แทนที่จะตามสนองตัณหาอุปาทาน ที่จะทำให้ชีวิตหนักหน่วงด้วยความเครียดและความทุกข์อันไม่มีสิ้นสุด

ค. มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ดำรงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยและเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน ทุกสรรพสัตว์มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่และมีคุณค่าในตนเอง มนุษย์ควรอยู่อย่างเป็นมิตรกับทุกสิ่ง และมนุษย์สามารถนำธรรมชาติมารับใช้ตนเท่าที่จำเป็นสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีงาม และรู้จักใช้ธรรมชาติอย่างทะนุถนอม

ง. มนุษย์มีแรงปรารถนาจะอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตามากกว่าการแก่งแย่งแข่งขันเพื่อเอาชนะกัน ความกรุณาจะเป็นแรงจูงใจสำคัญให้มนุษย์ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อตนและสรรพสัตว์

จ. ความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ วัดกันที่คุณภาพชีวิตของปัจเจกชนเช่น การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนด้วยความเมตตากรุณา ความสงบสุข สังคมที่มีความยุติธรรมและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สมดุล ความเจริญก้าวหน้าไม่ได้วัดกันที่การพัฒนาเทคโนโลยีและการเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โครงการมีเป้าหมายที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ของสังคมที่มีระบบคิด ระบบคุณค่า และทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับนิยามที่กล่าวมาข้างต้น

 

         หลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ เรียนทั้งหมด  30 ครั้ง รวมทั้งหมด 104 วัน เป็นระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562โดยแบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่

1.1เนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 7หมวดหลัก แต่ละหมวดมีชุดการเรียน (module) มากบ้างน้อยบ้าง ตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาตามที่วางไว้ ดังนี้

 • หมวดรู้จักตนเอง
 • หมวดรู้จักสังคม
 • หมวดรู้จักความรัก
 • หมวดรู้จักธรรมชาติ
 • หมวดรู้จักความงาม
 • หมวดรู้จักความรู้
 • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

 

 • หมวดรู้จักตนเอง

หมวดนี้มุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการเติบโตด้านในเพื่อก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผลสุดท้ายคือรู้จักดำรงชีวิตโดยเอาตนเองเป็นศูนย์กลางน้อยลงตามลำดับ

ผู้เรียนจะได้ฝึกเท่าทันการทำงานของจิตใจตนเอง เป็นอิสระที่จะเลือกทำตามหรือไม่ทำตามความรู้สึกนึกคิดนั้นด้วยปัญญา ตลอดจนรู้จักจริตนิสัย แนวโน้มตามธรรมชาติของคนที่ต่างกัน รู้จักความถนัด ศักยภาพที่ซ่อนเร้น ตลอดจนจุดอ่อนจุดแข็งของตน อีกมิติที่สำคัญคือการรู้จักปมเด่นปมด้อยของตนเอง ที่ทำให้เราติดกับอยู่กับการทำอะไรซ้ำๆ รอยเดิม และสร้างปัญหาเดิมๆ ให้กับตนเอง

ในหมวดนี้มีเนื้อหากว้างที่สุดมีทั้งการฝึกสติ นิเวศภาวนา และกระบวนการเยียวยาตนเอง ทั้งหมดนี้เน้นที่ประสบการณ์ตรงมากกว่าเนื้อหาวิชาการ แต่ละชุดการเรียนจะโยงใยและหนุนเสริมกันและกัน ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ค้นหาตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองและเลือกแนวทางที่ตรงกับจริตของตนเอง หมวดนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกภายในมากที่สุด

 

ชุดการเรียนในหมวดนี้ประกอบด้วย

 • การพัฒนาญาณหยั่งรู้กับภาวะการนำ
 • รู้จักสนทนากับตัวตนต่างๆ ภายในตนเอง
 • เจริญสติพัฒนาภาวะการนำจากด้านใน
 • รู้จักตนเองผ่านนพลักษณ์
 • เยียวยาปมชีวิตเพื่ออิสรภาพภายใน
 • ค้นหาตนเองในธรรมชาติแห่งป่าเขา

 

 • หมวดรู้จักสังคม

หมวดนี้มุ่งหมายในผู้เรียนรู้เท่าทันระบบสังคมในปัจจุบัน เพื่อเป็นอิสระจากการครอบงำของสถาบันต่างๆ ที่บั่นทอนความเป็นมนุษย์และการเติบโตด้านใน เมื่อพบเห็นปรากฏการณ์ในสังคม ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามาจากโครงสร้างแบบใด ชุดความคิดแบบใด

ผู้เรียนจะได้รู้จักบริบททางสังคมที่มีผลต่อตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียจุดอ่อนจุดแข็งของสถาบันหลักๆ ในสังคมและสื่อต่างๆ ได้ เข้าใจความซับซ้อนในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยรู้จักมองจากหลายสกุลคิด และฝึกเลือกจุดยืนของตนเองอย่างมีวิจารณญาณรู้จักวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคทั้งระดับประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความอยุติธรรมในสังคม โครงสร้างที่กดขี่และครอบงำจากตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยม เสรีนิยม บริโภคนิยม รวมถึงสาเหตุอันซับซ้อนของสงคราม การก่อการร้าย และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลก

หลังจากตระหนักและเข้าใจในปัญหาแล้ว ผู้เรียนได้เห็นทางออกอันหลากหลายที่ปรากฏขึ้นในโลก ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดใหม่เรื่องอำนาจ การสร้างเสริมความมั่นใจแก่คนรากหญ้า เงินตราทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก ขบวนการทางสังคม ฯลฯ

ชุดเรียนรู้ในหมวดนี้ได้แก่

 • เพศวิถีกับระบบยุติธรรมทางสังคม
 • วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน
 • วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมไทย

 

 • หมวดรู้จักความรัก

หมวดนี้คือการเรียนรู้ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานกระบวนทัศน์ใหม่ที่ไปพ้นการแก่งแย่งแข่งขัน การใช้อำนาจเหนือครอบงำผู้อื่น หากตั้งอยู่บนฐานใหม่ของการแบ่งปันอำนาจ ทรัพย์ และสถานะทางสังคม และความเมตตากรุณา

ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทั้งการฟังอย่างลึกซึ้ง การสื่อสารด้วยความกรุณา การจัดการความขัดแย้ง ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจ ความกล้าที่จะเปิดเผยความอ่อนแอและเปิดพื้นที่ต้อนรับผู้อื่นมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์ของการเฉลิมฉลองร่วมกันผ่านดนตรี ศิลปะ และพิธีกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในเรื่องที่ลึกซึ้งได้ ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และความขัดแย้งของผู้เรียน

ชุดการเรียนรู้หมวดนี้ประกอบด้วย

 • ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy)
 • สัมมนา Buddhism & Process Work
 • สร้างสรรค์ชุมชนและชุมชนแห่งกัลยาณมิตร
 • การสื่อสารด้วยความกรุณา
 • ประชาธิปไตยเชิงลึกกับการ คลี่คลายความขัดแย้ง (Process Work)

 

 • หมวดรู้จักธรรมชาติ

หมวดนี้มุ่งหมายให้ผู้เรียนตระหนักอย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาของโลก เป็นการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับมนุษย์กับธรรมชาติตามกระบวนทัศน์เดิม ที่ต้องการให้มนุษย์เป็นนายธรรมชาติ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ธรรมชาติผ่านภูมิปัญญาของชนพื้นเมือง ได้เห็นตัวอย่างของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบพื้นที่นิเวศด้วยหลักการออกแบบเพื่อวัฒนธรรมอันยั่งยืน (Permaculture)  และได้กลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติในระดับจิตวิญญาณ ความรู้ในชุดนี้จะนำไปสู่สำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติและเปลี่ยนท่าที่ต่อธรรมชาติไปในทางเป็นมิตร มากกว่าการพยายามเอาธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อย่างเห็นแก่ตัว ตลอดการเรียนในหมวดนี้ ผู้เรียนจะได้อาศัยอยู่ในชุมชนนิเวศเพื่อจะได้มีประสบการณ์ร่วมกับชาวบ้านและได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชนเหล่านั้น

ชุดการเรียนรู้ในหมวดนี้ได้แก่

 • นิเวศวิทยาพื้นฐาน วิกฤตนิเวศ
 • นิเวศวิทยาแนวลึก

 

 • หมวดรู้จักความงาม

หมวดนี้มุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถรับรู้คุณค่าของความงามด้วยสัญญาอันละเอียดสุขุม การรู้คุณค่าของความงามย่อมเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ของปัจเจกบุคคลและหากคนเราสร้างบ้านแปงเมืองโดยคิดถึงความงาม สังคมนั้นย่อมมีสุขภาวะที่เอื้อต่อการงอกงามของความเป็นมนุษย์

มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพของศิลปินซ่อนอยู่ในตน การศึกษาที่ดีต้องช่วยให้เราได้ค้นพบศักยภาพนั้นและนำออกมารับใช้จรรโลงโลกให้งดงาม ชุดการเรียนรู้ในหมวดนี้ ได้แก่

 • มุมงดงามของโลกตะวันออก: วัฒนธรรมสำหรับอนาคตจากภูมิปัญญาเอเชีย
 • ความงามผ่านงานศิลปะ
 • ธรรมชาติและความงาม
 • ศิลปะกับการค้นพบตนเอง
 • หมวดรู้จักความรู้

หมวดนี้มุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่าโลกของความรู้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลเพียงใด และ วิธีการแสวงหาความรู้ที่เหมาะกับสถานการณ์แต่ละอย่างควรเป็นอย่างไร นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้ใคร่ครวญความแตกต่างของความรู้แบบชั่งตวงวัดได้ (convergent knowledge)และแบบชั่งตวงวัดไม่ได้ (divergent knowledge) ซึ่งสำคัญมากในแง่กระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านความรู้

ชุดการเรียนที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่

 • การแสวงหาความรู้ การจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบและ รู้เท่าทันสื่อ

อย่างไรก็ตาม เนื้อหาของหมวดนี้แทรกในทุกหมวดหมู่ ไม่ใช่เฉพาะสองชุดการเรียนดังกล่าว

 

 • หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม (รวมทั้งวิถีกระบวนกร)

หมวดนี้มุ่งหมายจะให้เครื่องมือพื้นฐานที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทันทีเมื่อจบชุดการเรียนนี้ ขณะเดียวกันก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองต่อไปได้ด้วย

หมวดนี้จะเป็นหมวดสุดท้าย ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะที่เรียนมาทั้งหมดอย่างจริงจังผ่านประสบการณ์ตรง ทั้งได้ลงไปศึกษาดูงานในชุมชนแออัด ศูนย์คนไร้บ้าน และโครงการเพื่อสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะการทำงานของนักจัดระบบชุมชน ได้รู้แนวทางสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมอำนาจภายในแก่คนยากคนจน ได้เห็นการทำงานเป็นเครือข่ายของคนเหล่านี้ที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาในชุมชนของตน แต่ยังเปลี่ยนแปลงนโยบายระดับประเทศได้ด้วย นี่คือเครื่องมือที่ใช้ต่อสู้กับความอยุติธรรรมได้อย่างทรงพลังที่สุด

ในชุดการเรียนสุดท้ายเรื่องวิถีกระบวนกรคือการผสานความรู้ที่เรียนมาในทุกหมวดหมู่ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจตนเอง ฝึกสติ ควบคู่ไปกับการเข้าใจผู้อื่นและสังคม อีกทั้งได้ขยายความเข้าใจด้านโครงสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ฝึกทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ผสานหลักการของทุกหมวดหมู่เข้าด้วยกันอย่างเป็นองค์รวม ผู้เรียนได้ช่วยกันสร้างความรู้ใหม่ ได้ออกแบบและฝึกจัดกระบวนการจริงอย่างเข้มข้น ภายใต้บรรยากาศของชุมชนแห่งกัลยาณมิตร เช่น มีการแบ่งปันอำนาจ การสื่อสารอย่างกรุณา การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง การรับฟังอย่างลึกซึ้ง เป็นต้น

ชุดการเรียนรู้ในหมวดนี้ ได้แก่

 • การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมใหม่ในสังคมตะวันตกร่วมสมัย

ข.      การฟื้นวัฒนธรรมและการออกแบบองค์กร

ค.      รู้จักใช้สื่ออย่างสมสมัยและทรงพลัง

ง.      Sociocracy:การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

จ.      การจัดตั้งเพื่อเพิ่มอำนาจชุมชน

ฉ.      วิถีกระบวนกร

 

รายชื่อชุดการเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

ครั้งที่1                วันที่ 9 กันยายน  2561(1 วัน)    

หมวดรู้จักความงาม

Slow is beautiful : มุมงดงามของโลกตะวันออก”

ปาฐกถาพิเศษ  Slow is beautiful : มุมงดงามของโลกตะวันออก มุมงดงามของโลกตะวันออกที่น้อยคนจะรู้จัก ผู้เรียนจะได้ฟังปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์เคโบะ โออิวะ นักคิดนักเขียนชาวญี่ปุ่น ผู้ก่อตั้ง the Sloth Club ที่ประสานขบวนการทางสังคมทางเลือกของญี่ปุ่นหลากหลายขบวนเข้าด้วยกัน

หลังจากนั้นจะได้ร่วมพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น เพื่อสัมผัสประสบการณ์ของวัฒนธรรมที่ช้า เรียบง่าย และงดงาม

กระบวนกร           Dr. Keibo Oiwa และMari Oiwa

สถานที่                           ห้องประชุม 201อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

 

ครั้งที่2                วันที่ 10 – 14  กันยายน 2561 (5 วัน)

หมวดรู้จักความงาม

“Slow is beautiful : วิถีทางเลือกนั้นเป็นไปได้จริง ภูมิปัญญานิเวศจากวัฒนธรรมเอเชีย”

ผู้เรียนจะได้วิเคราะห์และเท่าทันแนวคิดแบบเศรษฐกิจที่เน้นการแข่งขันและเร่งรีบ จนส่งผลทั้งต่อวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม และจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้คนมากมายที่หันกลับไปหารากทางวัฒนธรรมดั้งเดิมและตีความใหม่ให้สมสมัยเพื่อแก้ไขวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังจะได้สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ช้า เรียบง่าย และงดงาม  โดยจะได้เข้าร่วมพิธีชงชาวิถีเซนญี่ปุ่น จัดดอกไม้แบบอีเคบาน่า และฝึกเขียนบทกวีไฮกุ

กระบวนกร           Dr. Keibo Oiwa และ Mari Oiwa

สถานที่                           เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร

 

ครั้งที่3                วันที่ 24– 28 กันยายน 2561(5 วัน)

หมวดรู้จักตนเอง

 “ฝึกเพิ่มพลังสติและพัฒนาญาณหยั่งรู้เพื่อภาวะผู้นำ(Mindfulness & Intuition Cultivation)”

สติเป็นฐานสำคัญที่สุดของการคิดให้ชัดและตัดสินใจอย่างเฉียบคม ช่วยให้เราก้าวพ้นร่องเดิมๆ ของชีวิตได้ง่ายขึ้น ส่วนญาณหยั่งรู้คือสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวทุกคน เป็นสิ่งที่ช่วยเราตัดสินใจเมื่อชีวิตพบปมปริศนาที่ตรรกะและเหตุผลช่วยไขไม่ได้ พลังสติและญาณหยั่งรู้เป็นสองสิ่งที่เอื้อต่อกันและกัน ญาณหยั่งรู้จะทำงานชัดขึ้นเมื่อจิตปลอดโปร่งคลื่นสมองสงบลงในชุดการเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกสติและพัฒนาญาณหยั่งรู้ให้สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

กระบวนกร           ประชา หุตานุวัตร และ Vikram Bhatt

สถานที่                           เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร

 

ครั้งที่ 4                 วันที่ 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 (6วัน)

หมวดรู้จักความรัก

“ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy)”

ประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy) พัฒนาขึ้นโดยอาร์โนลด์ มินเดลล์ (Arnold Mindell) เป็นกระบวนการที่บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การพัฒนาตนเองของปัจเจกบุคคล การพัฒนากลุ่มและองค์กร และการจัดการความขัดแย้ง รวมถึงใช้วิธีการและแนวคิดที่มาจากจิตวิญญาณของชนพื้นเมืองและควอนตัมฟิสิกส์ด้วย

ประชาธิปไตยเชิงลึกคือเครื่องมือแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นวิธีการทำงานกับโลกภายในของตนเอง และการทำงานร่วมกับคนอื่นๆ  ผู้เรียนจะได้ฝึกทั้งฟังเสียงของตนเองอย่างถ่องแท้และฟังเสียงผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

กระบวนกร  Max Schubpach และ  Ellen Schubpach

สถานที่                 ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

 

ครั้งที่ 5                 วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2561 (2 วัน)

หมวดรู้จักความรัก

“สัมมนาพุทธศาสนากับProcess Work”       

ในการสัมมนานี้ ผู้เรียนจะได้เข้าใจความเหมือนและความต่างของพุทธศาสนาและจิตวิทยากระบวนการ    (Process Work) และได้เรียนรู้หลากหลายมุมมองทั้งจากพุทธศาสนิกชนชาวสยามและจากกระบวนกรต่างชาติที่ศึกษาและทำงานด้านProcess Work มายาวนาน

กระบวนกร  Max Schubpach และ  Ellen Schubpach

สถานที่                 ห้องประชุม 201อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

 

ครั้งที่6                 วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 (2  วัน) สถานที่ เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร

ครั้งที่7                 วันที่ 10–11 พฤศจิกายน 2561 (2  วัน) สถานที่ ห้องอาศรม สสส.

หมวดรู้จักความรัก

“สร้างสรรค์ชุมชนและชุมชนแห่งกัลยาณมิตร1 ”     และ “ผู้นำสี่ทิศ”

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างสรรค์ชุมชนการเรียนรู้ของกัลยาณมิตร องค์ประกอบของชุมชนในอุดมคติ ได้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นผ่านแนวทางผู้นำสี่ทิศ รวมถึงได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและการเรียนรู้ร่วมกัน

กระบวนกร  วราภรณ์ หลวงมณี พรพิมล สันทัดอนุวัตร และณัชชาพร มีสัจ

 

ครั้งที่8                 วันที่ 14 – 16พฤศจิกายน2561   (3 วัน)        

หมวดรู้จักสังคม

“เพศวิถีกับระบบยุติธรรมทางสังคม”  

กระบวนการเรียนรู้นี้เชิญชวนให้ผู้เรียนใช้กรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ ระบบเพศและเพศวิถีมาทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ผ่านชีวิตของตนเองและทั้งในระดับส่วนตัว ครอบครัว งานและระบบอื่นๆที่เป็นโครงสร้างครอบงำนำสังคม การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้เราเห็นผลกระทบของเรื่องอำนาจ ระบบเพศและเพศวิถีที่ส่งผลต่อชีวิตของเราและผู้คนในสังคม เราจะพูดคุยแบ่งปันถึงแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานที่จะช่วยขยายและแบ่งปันอำนาจ พื้นที่ โอกาส อิสรภาพ และฟื้นฟูศักยภาพของตนเองและคนใกล้ชิด

กระบวนกร  อวยพร เขื่อนแก้ว

สถานที่                 เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร

 

ครั้งที่9                 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561     (2 วัน)        

หมวดรู้จักความรัก

“สร้างสรรค์ชุมชนและชุมชนแห่งกัลยาณมิตร 2”     

ผู้เรียนจะได้ฝึกสร้างสรรค์ชุมชนแห่งกัลยาณมิตรร่วมกัน ในบรรยากาศของความกรุณา ไม่ใช่แข่งขันเช่นในระบบการศึกษากระแสหลัก ความเป็นกัลยาณมิตรจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนไว้วางใจและกล้าเปิดเผยโดยไม่กลัวถูกผิด

กระบวนกร  วราภรณ์ หลวงมณี พรพิมล สันทัดอนุวัตร และณัชชาพร มีสัจ

สถานที่       

 

ครั้งที่10      วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561   (2 วัน)       

หมวดรู้จักตนเอง

“สนทนากับตัวตนภายใน”

ผู้เรียนจะได้ฝึกฟังเสียงภายในตนเอง เปิดโอกาสให้ตัวตนหลายตัวภายในได้คุยกัน และจะได้ฝึกแยกแยะว่าแต่ละเสียงมาจากมิติใดของชีวิต รู้เท่าทันตนเองมากขึ้น และมีอิสระที่จะเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามมากขึ้น

กระบวนกร  ประชา หุตานุวัตร

สถานที่ ห้องอาศรม สสส.

 

ครั้งที่11      วันที่ 25 – 28 ธันวาคม 2561        (4 วัน)        

หมวดรู้จักตนเอง

“เจริญสติพัฒนาภาวการณ์นำจากด้านใน”     

ผู้เรียนจะได้ฝึกสติ สมาธิ ภาวนา ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ เพื่อบ่มเพาะทั้งสติ ความรักความกรุณา และพลังชีวิต ช่วยลดอัตตา และความยึดติดกับความคิดและภาพลักษณ์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ มองทุกอย่างตามความเป็นจริง และสามารถนำไปใช้กับการนำกระบวนการเรียนรู้ได้

กระบวนกร  ประชา หุตานุวัตร

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 12      วันที่ 29 -31 ธันวาคม 2561(3 วัน)        

หมวดรู้จักความรัก

“การสื่อสารด้วยความกรุณา”

การสื่อสารด้วยความกรุณา (Compassionate Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง โดยคำนึงถึงความต้องการของตนและผู้อื่นก่อนจะสื่อสารกัน

กระบวนกร  ธานินทร์ แสนทวีสุข

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 13      วันที่ 12-13 มกราคม 2562         (2 วัน)

ครั้งที่ 14      วันที่ 19-20 มกราคม 2562       (2 วัน)

หมวดรู้จักสังคม

“วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน”และ

“วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของสังคมไทย”

วิเคราะห์ระบบสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของโลก และสังคมไทยปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ภาพรวมของระบบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจอย่างมีวิจารณญาณ และจะได้เห็นว่าขณะนี้มีกลุ่มคนมากมายทั้งในสังคมไทยและสังคมโลกที่มีทางเลือกใหม่ๆ และทางออกจากระบบที่อยู่ใต้กระบวนทัศน์เดิม

กระบวนกร  ประชา หุตานุวัตร และชยดิฐ หุตานุวัชร์

สถานที่                 สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 15      วันที่ 22 มกราคม 2562      (1 วัน)        

ครั้งที่ 16      วันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 (3 วัน)

หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

“การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในสังคมตะวันตกร่วมสมัย”

สังคมสมัยใหม่นำมาซึ่งวิกฤตมากมาย ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความหมาย วิชานี้จะนำพาผู้เรียนกลับไปค้นหาแง่มุมที่ทรงคุณค่าของวัฒนธรรมพื้นเมือง สังคมสมัยใหม่จำเป็นริเริ่มการฟื้นและบูรณะวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ โดยเติมคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ถูกหลงลืมและมองข้าม

ในวิชานี้ ผู้เรียนจะได้รู้จักเครื่องมือที่เรียกว่า 8 Shields ที่มีรากมาจากวัฒนธรรมพื้นเมืองในหลายประเทศของตะวันตก มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสังคมที่เอื้อเฟื้อ ทำให้คนกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้ง ทั้งระหว่างมนุษย์ด้วยกัน และเชื่อมโยงกับโลกธรรมชาติ 8 Shields เป็นแผนที่และเข็มทิศที่จะนำทางเรากลับไปสู่ความเป็นชุมชนและมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอีกครั้ง

กระบวนกร  Deborah Benham and Root Cuthbertson

สถานที่ เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร

 

ครั้งที่ 17      วันที่ 27– 29 มกราคม2562        (3 วัน)

หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

Sociocracy : การบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์”

Sociocracy คือรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและการตัดสินใจร่วมกัน มีรากมาจากวัฒนธรรมเคว้กเกอร์และไซเบอร์เนติกส์” (วิทยาศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมและการสื่อสารในสิ่งมีชีวิตและเครื่องจักร)

Sociocracyคือแนวทางที่จะช่วยให้กลุ่ม องค์กร โครงการ หรือแม้แต่ครอบครัว ทำงานร่วมกันได้อย่างลื่นไหลและสร้างสรรค์ โดยใช้การร่วมมือกันอย่างมีสติและการหลอมรวมปัญญาของทุกคน

Sociocracy ให้คุณค่าแก่ทุกเสียงและมองว่าแม้แต่เสียงคัดค้านก็เป็นเสมือนของขวัญ วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังช่วยให้คนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดความเท่าเทียม เกิดความโปร่งใส และทำงานได้อย่างเป็นสุข

กระบวนกร  Deborah Benham and Root Cuthbertson

สถานที่ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

 

ครั้งที่18   วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)        

หมวดรู้จักธรรมชาติ

“นิเวศวิทยาพื้นฐาน และวิกฤตนิเวศ”  

ผู้เรียนจะได้เข้าใจความสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนของธรรมชาติ และตระหนักว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่ศูนย์กลาง หากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ ทุกสิ่งมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ได้มีคุณค่าเพราะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น และที่สำคัญ ผู้เรียนจะได้รู้หนทางที่จะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติอีกครั้ง

กระบวนกร  สายฝน สิทธิมงคล

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 19      วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 (2 วัน)

หมวดรู้จักธรรมชาติ

“นิเวศวิทยาแนวลึก”       

ผู้เรียนจะได้เข้าใจความสลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนของธรรมชาติ และตระหนักว่ามนุษย์นั้นไม่ใช่ศูนย์กลาง หากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ ทุกสิ่งมีคุณค่าในตัวเอง ไม่ได้มีคุณค่าเพราะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้น และที่สำคัญ ผู้เรียนจะได้รู้หนทางที่จะกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติอีกครั้ง

กระบวนกร  สุนิษา จำวิเศษ

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 20      วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์  2562      (2 วัน)        

หมวดรู้จักความงาม

“ศิลปะกับการค้นพบตัวเอง”

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม และความงามอื่นๆ ผ่านมุมมองของปัญญาชนและศิลปินสยาม ได้มีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพกับธรรมชาติ และได้ค้นพบตนเองผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ

กระบวนกร  กาญจนาพร มีใหญ่ และ เมธี จันทรา

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 21      วันที่ 23-24 มีนาคม 2562           (2 วัน)        

หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

“รู้จักใช้สื่ออย่างสมสมัยและทรงพลัง (DQ)”  

ผู้เรียนจะได้รู้จักตัวชี้วัดใหม่ที่เรียกว่า  Digital Intelligence Quotient (DQ) หรือความฉลาดทางดิจิทัล และจะได้รู้แนวทางการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก ว่าจะต้องใช้เครื่องมือและสื่อดิจิทัลอย่างไร จึงจะเอาตัวรอดและมีชีวิตได้อย่างสมดุล

กระบวนกร  ดร. Yuhyun Park,  แปลไทยโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 22      วันที่ 30-31 มีนาคม 2562           (2 วัน)        

หมวดรู้จักความงาม

“ความงามผ่านงานศิลปะ”

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม และความงามอื่นๆ ผ่านมุมมองของปัญญาชนและศิลปินสยาม ได้มีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพกับธรรมชาติ และได้ค้นพบตนเองผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ

กระบวนกร  อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 23      วันที่ 20-21 เมษายน 2562         (2 วัน)        

หมวดรู้จักความงาม

“ธรรมชาติและความงาม”

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ดนตรี สถาปัตยกรรม และความงามอื่นๆ ผ่านมุมมองของปัญญาชนและศิลปินสยาม ได้มีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพกับธรรมชาติ และได้ค้นพบตนเองผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะ

กระบวนกร  อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, หงษ์จร เสน่ห์งามเจริญ

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 24      วันที่ 26-28 เมษายน 2562 (3 วัน)

หมวดรู้จักตนเอง

“รู้จักตนเองผ่านนพลักษณ์”      

“นพลักษณ์” คือเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบุคลิกลักษณะทั้งของตนเอง ทั้งจุดอ่อนจุดแข็ง นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ก้าวพ้นกิเลสประจำลักษณ์และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล

กระบวนกร  ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 25      วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2562       (3 วัน)

หมวดรู้จักตนเอง

“เยียวยาปมชีวิตเพื่ออิสรภาพภายใน”  

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการเยียวยาที่มาจากการผสานระหว่างหลักพุทธรรม กระบวนการจิตบำบัดแนวใหม่ และนิวโรไซน์หรือศาสตร์แห่งสมอง ผู้เรียนจะได้รักษาความเจ็บปวดที่ฝังลึกในวัยเด็กของตนเอง ได้ฝึกเยียวยาผู้อื่น พร้อมกับเรียนรู้แนวทางการพัฒนาจิตให้อยู่ในสภาวะลื่นไหล (Flow) และเข้าถึงญาณหยั่งรู้ได้ในชีวิตประจำวัน

กระบวนกร  วิศิษฐ์ วังวิญญู

สถานที่ สวนเสียงไผ่ หมู่บ้านธารทิพย์ 3 ถนนศรีวรา

 

ครั้งที่ 26      วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562   (4 วัน)        

หมวดรู้จักตนเอง

“ค้นหาตนเองในธรรมชาติแห่งป่าเขา” 

ผู้เรียนจะได้ใช้ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ปลีกวิเวกอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตเป็นเวลาสองคืนสองวัน นี่คือเวลาที่จะได้ใคร่ครวญชีวิตอย่างลึกซึ้ง และฝึกอ่านสัญญาณที่ธรรมชาติส่งมาเพื่อชี้แนะทิศทางชีวิตและไขปัญหาที่ค้างคาใจ

กระบวนกร ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 27      วันที่ 6– 10 มิถุนายน2562         (4 วัน)        

หมวดรู้จักความรัก

“ประชาธิปไตยเชิงลึกกับการ คลี่คลายความขัดแย้ง (Process Work)”

กระบวนการแบบ Process Work ให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เท่าทัน (awareness) ผู้เรียนจะได้ค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ภูเขาน้ำแข็ง เมื่อผ่านประสบการณ์และปฏิบัติด้วยแนวทางนี้ เราจะพบว่าความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากแต่เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และเติบโต

กระบวนกร  ชาญชัย ชัยสุขโกศล และ อัจฉรีย์ อำไพกิจพาณิชย์

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 28      วันที่ 12–17 มิถุนายน2562        (6 วัน)

หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

“การจัดตั้งเพื่อเพิ่มอำนาจชุมชน”        

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบการณ์ตรงจากนักจัดระบบชุมชนที่ได้ทำงานผลักดันให้ชุมชน คนยากคนจน และคนด้อยโอกาสลุกขึ้นแก้ไขปัญหาของตนเอง และเรียกร้องการสนับสนุนจากภาครัฐจนประสบความสำเร็จมาแล้วหลายกรณี นี่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง แต่เป็นอาวุธสำคัญที่สุดในการสร้างขบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม

กระบวนกร  อัภยุทย์ จันทรพา และ ปรีดาคงแป้น

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 29      วันที่ 21 มิถุนายน -11กรกฎาคม 2562    (21 วัน)

หมวดรู้จักเปลี่ยนแปลงสังคม

“วิถีกระบวนกร”

ผู้เรียนจะได้ฝึกภาวะการนำหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะนำกระบวนการเรียนรู้ นำประชุม พูดในที่ชุมชน พูดให้กระชับ สังเคราะห์องค์ความรู้ ถอดองค์ความรู้ ฯลฯ ผู้เรียนจะได้ค้นพบคุณค่าของตนและฝึกใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ภายใต้บรรยากาศของกัลยาณมิตรและความไว้วางใจกัน

กระบวนกร  ประชา หุตานุวัตร วราภรณ์ หลวงมณี พรพิมล สันทัดอนุวัตร ณัชชาพร มีสัจ

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15จ.นครนายก

 

ครั้งที่ 30      วันที่ 14-17 กรกฎาคม 2562        (4 วัน)        

หมวดรู้จักความรู้

“การแสวงหาความรู้ การจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันสื่อ”     

ผู้เรียนจะได้ฝึกจับประเด็น เข้าถึงแก่นของเรื่องราว ฝึกเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบ  นำเสนออย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน ฝึกหาความจริงจากข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ฝึกมองเรื่องเดียวกันจากหลายแง่มุม  ฝึกรู้เท่าทันอคติของตนเองในการมอง เรื่องราวต่างๆ ฝึกแยกแยะความจริงกับ การโฆษณาชวนเชื่อ

กระบวนกร  ประชา หุตานุวัตร และ วราภรณ์ หลวงมณี

สถานที่ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

วิธีการที่เราสนับสนุน วิธีการที่เราพยายามหลีกเลี่ยง
ก.เรียนรู้แบบองค์รวม วิชาต่างๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบสหวิทยาการ ฝึกฝนความคิด จิตใจและร่างกายพร้อมๆ กันไป ด้วยเหตุนี้จึงเผยให้เห็นศักยภาพที่ถูกซ่อนเร้นไว้และพัฒนาต่อไปได้ ก.แนวโน้มการเรียนรู้ที่เน้นที่สมอง แบ่งวิชาแบบแยกส่วน เยาวชนได้รับการพัฒนาเพียงด้านเดียว ด้วยเหตุนี้ศักยภาพมากมายจึงถูกซ่อนเร้นไว้
ข.เสวนาวิสาสะ กระบวนกร/ผู้เรียนเป็นมิตรที่ดีในการเรียนรู้ ความต้องการของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญ วิชาที่เรียนสัมพันธ์กับความต้องการของผู้เรียน ข. บรรยายอย่างยืดยาว ผู้สอนทรงอำนาจ เอาตนเองเป็นที่ตั้ง ถือตนเป็นผู้ที่รู้มากและพูดมาก
ค.เรียนรู้แบบหมู่คณะ ร่วมมือ มีน้ำใจ ค.เรียนรู้แบบปัจเจก แข่งขัน เห็นแก่ตัว
ง.วัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบทอดกันมาแต่บรรพชน เป็นส่วนสำคัญของการศึกษา ง.ละทิ้งดูถูกวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบ ทอดกันมา
จ.เสริมสร้างอำนาจ มั่นใจในทางที่ดี อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักความเพียงพอ พร้อมจะให้บริการผู้อื่น เปี่ยมด้วยความหวังและมีความสุข จ.สร้างปมด้อยว่าต้อยต่ำ ภาคภูมิใจเมื่อชนะ เด่นกว่าคนอื่น และมั่นใจปลอมๆกดข่ม ความรู้สึกด้อยไว้ ทะเยอทะยาน ไม่มีความพอใจในชีวิต สิ้นหวังและท้อแท้เป็นประจำ
ฉ.วางเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่การส่งเสริมพัฒนาการของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ฉ.วางเป้าหมายพื้นฐานไว้ที่การฝึกทักษะเพื่อประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการผลิตลูกจ้าง และเทคโนแครท
ช.เน้นการศึกษาด้วยตนเอง ใคร่ครวญ จากประสบการณ์จริง ของชีวิตและศึกษาต่อไปตลอดทั้งชีวิต ช.การศึกษาส่วนใหญ่จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน พอเลิกเรียนหนังสือ ก็สิ้นสุดการศึกษา
ญ.ให้ความสำคัญกับการคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยความเที่ยงธรรมมากที่สุด ญ.เน้นการท่องจำมากเกินไป
ฎ.บูรณาการทฤษฎีกับการปฏิบัติ ฎ.เน้นทฤษฎีมากเกินไป

วิธีการเรียนการสอน

                  

ผู้เหมาะสมเข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตรผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่

 1. เยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18แปีขึ้นไป
 2. มีความใฝ่ฝันที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ปรารถนาจะทำงานเพื่อคนตกทุกข์ได้ยาก
 3. ต้องการหาความหมายชีวิตที่มากกว่าการหาทรัพย์ อำนาจ ชื่อเสียง อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรได้ทุกกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 80 %ของเวลาเรียน

 

ค่าใช้จ่าย  

40,000บาท ตลอดทั้งหลักสูตร (มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา)

 

การสมัครเข้าร่วม

กรอกใบสมัครที่ได้ goo.gl/forms/dxzs7DfeaS3EBGRk2 (ปิดรับสมัครแล้ว)

 

เกณฑ์การคัดเลือก

ดูจากใบสมัครและสัมภาษณ์ว่าเป็นไปตามคุณสมบัติมากน้อยเพียงใด

 

ผู้อำนวยการเรียนรู้ ประชา หุตานุวัตร และวราภรณ์ หลวงมณี

องค์กรร่วมจัด

เสมสิกขาลัย

เครือข่ายพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพื่อสังคม

สถาบันยุวโพธิชน

นิเวศสิกขาเอเชีย

Trans Valley Asia (TVA:ทิวา)

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ประสานงาน  คุณพรพิมล สันทัดอนุวัตร (เจน) 086-4065750  Line ID: janepawnpimon

คุณณัชชาพร มีสัจ (พีร์) 086-3639751 Line ID: praeperry

เว็บไซต์ www.awakeningleadership.net/newparadigm

Email: newparadigmleague@gmail.com