Module 22 – Cultural Repair & Re-designing Harmonious Organisation

January 2019 (3 days) in Bangkok

 

(Deborah Benham and Root Cuthbertson)

Module Description:

(ภาษาไทยอยู่ด้านล่าง)

          Thought leaders of every discipline recognize major problems with modernity. While it has provided some improvements, it has also led to a terrifying increase of physical diseases, mental disorders, and collapsing social systems, particularly in the global North. It is vitally necessary for modern societies to initiate a systematic process of cultural repair, adding back in lost, forgotten, or undervalued traditional cultural elements. This workshop will offer an exploration of the 8 Shields, an elegant and intuitive system for restoring interconnection and healing with ourselves, our communities, and the natural world. 

          The 8 Shields provide both a map and a compass, allowing us to measure the multidimensional aspects of ‘Re-Villaging,’ pointing toward a more regenerative way of living sustainably on the Earth.Regardless of our background, we have the power to create the society and culture that we want.  We can choose to consciously create communities based on Unity, Peace, Communication, and Healing. Rather than conflict resolution, we propose designing for conflict prevention.  We can build our courage, reduce our shame, and uplift each other with our forgiveness. In a time of disruptive changes, we can begin to build a strong and lasting harmonious organization to work for positive changes.

 

This module can be taken separately, or together with Module 23: Sociocracy.

 

Facilitators

                  &nbspDeborah Benham is currently Director of 8 Shields UK, an incubator of tools for culture repair and nature connection, and the former Managing Director of The Newbold Trust (newboldtrust.org), a sustainable living and educational centre in Forres, Scotland. She is a certified trainer with Gaia Education, 8 Shields and for interpretive and wildlife guides, and holds advanced degrees (PhD, MSc) in wildlife eco-tourism and marine conservation.

Root Cuthbertson, from Canada and the US, has been a curriculum designer for Lost Valley Education Center and the Global Ecovillage Network, training and membership coordinator for JourneyDance, and Education Coordinator at The Newbold Trust.


Invisible Infrastructure: ancient and modern social technologies

Introducing Sociocracy, Culture Repair, and Peacebuilding (Modules 22 and 23)


 

Two three-day courses.

Culture Repair

         Thought leaders of every discipline recognize major problems with modernity.  Otto Scharmer, of the Massachusetts Institute of Technology, has described modern society as facing an ecological crisis, a social crisis, and a crisis of meaning.  Many have expected modernity to solve social problems, like health care, education, and poverty.  And while it has provided some improvements, it has also led to a terrifying increase of physical diseases, mental disorders, and collapsing social systems, particularly in the global North.  Growing up in the UK and North America, we have witnessed:

 •          – consumption without contentment
 •          – loss of meaning, purpose and sense of value
 •          – epidemics of obesity, diabetes, alcoholism, and addictions
 •          – disintegration of connection to place, people, and nature
 •          – a dis-spirited search for “family”, community and belonging

         Our quest for leading-edge approaches has brought us to the healthy aspects of traditional cultures.  Most traditional cultures in Europe and North America have been displaced by modernity. We believe it is vitally necessary for modern societies to initiate a systematic process of culture repair, adding back in lost, forgotten, or undervalued traditional cultural elements.

 

         We invite you to explore the first 8 of 512 elements we have been using successfully to repair cultures affected by modernity. Inspired by, respectful to, and in some cases gifted by indigenous cultures in Australia, Hawaii, Botswana, and North America, this universal framework, developed by Jon Young and his colleagues at the 8-Shields Institute, aims to restore inclusive, supportive, and intergenerational communities where everyone’s gifts are honoured and welcomed.

We offer an exploration of the 8 Shields, an elegant and intuitive system for restoring interconnection and healing with ourselves, our communities, and the natural world.  The 8 Shields provide both a map and a compass, allowing us to measure the multidimensional aspects of’Re-Villaging,’ pointing toward a more regenerative way of living sustainably on the Earth.

 We ask: – What are some similarities and parallels shared by traditional cultures around the world?

 •          – What elements of culture have been lost in the shift toward modernity?
 •          – How has historic trauma affected modern society’s relationship with nature?
 •          – What elements of traditional cultures result in healthy connections with both nature and neighbours?
 •          – Why are modern societies, like the US and UK, now looking to traditional cultures for assistance?
 •          For Thailand: We are intrigued about having this conversation in a context where modernity has arrived relatively recently, just in the last generation. What improvements has modernity brought?  What challenges are traditional Thai communities facing?  How can Thailand, and similar areas around the world, benefit from modernity without endangering cultural identity?  Can Thailand avoid the environmental, economic, and social dysfunction, disease, and despair that have appeared in many western countries?

  Peacebuilding

           The sensationalist mainstream media has been telling us we live in times of polarization, separation and fear, pointing to a bleak future.  How we respond to this is a choice. Regardless of our background, we have the power to create the society and culture that we want.  We can choose to consciously create communities based on Unity, Peace, Communication, and Healing.  How would it feel if all people were welcomed and included? What if our differences were valued as gifts?

  We, and the generations who will inherit from us, need tools to transform conflicts into creativity, trust, and collaboration.  All too often, the difficulties in our human relationships create the biggest challenges in our lives.  Many important projects or well-intentioned groups have collapsed under escalating disharmony.  The bad news: we all carry echoes of historic trauma, some thousands of years old.  The good news: we can empower ourselves to heal it, and we are not the first to have done so.  When we openly recognise the historic or family wounds we carry, we can normalise the friction that inevitably arises from our personal sensitivities.

  We ask:

  •          – How can groups of any size (couples, families, neighborhoods, or organisations) live and work together more harmoniously and effectively?
  •          – How can we each take more personal responsibility for enlivening all the positive changes we want to see in the world?
  •          – What is the role of personal Peace and historic trauma in dealing with our interpersonal issues?
  •          – How can we engage in dialogs across differences in worldview, background, or preference?
  •          – How do we hold each other accountable with both integrity and compassion?
  •          – How do we participate in a culture where every person is respected, included, and valued for their unique genius, potential, and brilliance?
  •          – We offer an exploration of practices which optimize the conditions for Peace:
  •          – Frequent appreciation
  •          – Positive and constructive feedback
  •          – Conscious communication
  •          – Normalizing forgiveness
  •          – Cultivating unity in groups, and personal peace in individuals.
  •          – Reducing shame and fear around tension and disagreements
  •          – Increasing both safety and courage
  •          – Anchoring processes to support individuals and leaders
  •          – Weekly, monthly, or annual reflection cycles to support learning

           Rather than conflict resolution, we propose designing for conflict prevention.  We can build our courage, reduce our shame, and uplift each other with our forgiveness. In a time of disruptive changes, we can begin to build a strong and lasting Peace.


  บูรณะเติมเต็มวัฒนธรรมสมัยใหม่ด้วยภูมิปัญญาเก่าแก่

  เมื่อฝรั่งรุ่นใหม่พยายามแสวงหารากและที่ยืนของตัวเอง

  (Invisible Infrastructure: Sociocracy, Culture Repair, and Peacebuilding)

           นักคิดสำคัญทุกสำนักต่างตระหนักแล้วว่า ความทันสมัยได้ก่อปัญหาใหญ่ๆหลายประการ อ๊อตโต้ ช้าเมอร์ (Otto Scharmer) แห่งสถาบันเอ็มไอทีสหรัฐอเมริกาบอกว่ามีวิกฤตสามประการที่ความทันสมัย เผชิญอยู่ คือวิกฤตด้านนิเวศ ด้านสังคม และด้านความหมาย

  เราต่างคาดหวังว่าความทันสมัยจะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพ การศึกษา และความยากจน ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นบ้าง แต่ขณะเดียวกันความทันสมัยก็นำไปสู่การโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ ทั้งทางกายและทางใจ และทำให้ระบบสังคมพังทลายลง โดยเฉพาะในสังคมฝรั่ง


   23-25 มกราคม 2562

  3 วันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจังกับ
  เด๊บะราฮ์ เบ้นฮัม (Deborah Benham) และ
  รูท คัธเบอท์สั้น Root Cuthbertson
  )

           สองกระบวนกรผู้ร่ำรวยด้วยความรู้และประสบการณ์ของการสร้างชุมชนและวัฒนธรรมอย่างใหม่แห่งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา

           กระบวนกรทั้งสองเติบโตมาในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา และได้เห็นและสัมผัสกับ การพังทลายนี้ด้วยตัวเอง เช่น การบริโภคอย่างไม่รู้จักพอ ชีวิตไร้ความหมายและคุณค่า การระบาดขอบโรคอ้วน เบาหวาน ติดสุรา และเสพติดอื่นๆ สูญเสียความผูกพันกับท้องถิ่น ผู้คน และธรรมชาติ การโหยหา “ครอบครัว” “ชุมชน” และ “รกราก”ของตนเอง

            &nbsp การแสวงหาทางใหม่ๆ ที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทำทั้งสองกลับไปสู่การค้นพบด้านที่ดีงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆ  ซึ่งส่วนมากได้ถูกแทนที่ไปแล้วด้วยความทันสมัยในยุโรปและอเมริกา

  ทั้งสองรู้สึกถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของการบูรณะซ่อมแซมทางวัฒนธรรม ด้วยการนำส่วนที่ ดีงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถูกลืม ถูกลดค่า หรือสูญหายไป ให้พื้นคืนกลับมาเติมเต็มวัฒนธรรมสมัยใหม่ อีกครั้ง


  จอน ยัง (Jon Young) แห่ง สถาบันโล่ห์ทั้ง๘(8 Shield Institute) ได้พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อ “สร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่” (Re-villaging) โดยพื้นฟู การให้ค่ากับทุกคน (inclusive) การเอื้อเพื้อเกื้อกูล (supportive) การอยู่ร่วมกันของคนหลายรุ่น (intergenerational) ให้กลับมาสู่ชุมชนอีกครั้งหนึ่ง โดยเรียนรู้ หยิบยืม ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับของขวัญด้วยความเคารพนับถือ จาก วัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิม ของชุมชนท้องถิ่นหลากหลายใน ออสเตรเลีย บิตสวานา และอเมริกาเหนือ

           ในช่วงสามวันนี้ ทั้งสองจะพาเราร่วมกันสำรวจเรียนรู้ปัจจัย(เครื่องมือ)สำคัญทั้งแปดอย่าง ที่ถือว่าได้เยียวยาบูรณะวัฒนธรรมสมัยใหม่ในสังคมตะวันตกอย่างได้ผลมาแล้ว เราจะมาสำรวจว่าเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้เยียวยาวัฒนธรรมสมัยใหม่ใน เอเชียและที่อื่นๆได้หรือไม่ ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมอะไรบ้าง

           เป้าหมายใหญ่ก็คือ การฟื้นฟูบูรณะและเยียวยาสายสัมพันธ์ของของเรากับตัวเราเอง กับชุมชนของเรา และกับโลกธรรมชาติของเราด้วยปัญญาหยั่งรู้ เพื่อมนุษย์เราจะอยู่บนโลกพิภพนี้อย่างยั่งยืนและสง่างาม


  เราจะร่วมกันสำรวจเรียนรู้ว่า สิ่งที่เหมือนกันและต่างกันของวัฒนธรรมดั้งเดิม ทั่วโลกนั้น มีอะไรเหมือนกันและต่างกันบ้าง

  • ด้านไหนบ้างของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่สูญหายไปเมื่อสังคมเคลื่อนเข้าสู่ความทันสมัย
  • ความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์อะไรทำให้ฝรั่งมุ่งเอาชนะธรรมชาติ
  • ด้านดีงามอะไรบ้างของวัฒนธรรมดั้งเดิมที่จะช่วยให้เราสานสายใยกับเพื่อนบ้านและ ธรรมชาติได้ดีขึ้น
  • ทำไมสังคมสมัยใหม่อย่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกาต้องกลับมามองวัฒนธรรมก่อนสมัยใหม่เพื่อหาคำตอบบางอย่าง

   


  สังคมเอเชีย

  &         ในเมื่อสังคมเอเชียที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเมื่อไม่นานมานี้ ความทันสมัยได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นบ้าง  เมื่อความทันสมัยเข้ามา ชุมชนดั้งเดิมต้องเผชิญกับปัญหาอะไร สังคมเอเชียจะได้รับประโยชน์จาก ความทันสมัยโดยไม่ต้องสูญเสียอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรี เอกราช ทางวัฒนธรรมของตนเองได้หรือไม่

           เอเชียจะมีโอกาสไหม ที่จะหลีกเลี่ยง หายนะภัยต่างๆที่สังคมฝรั่งทั้งหลายเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ

  สร้างสมานฉันท์ดีกว่าแก้ปัญหาความขัดแย้งในภายหลัง

           สื่อกระแสหลักสร้างบรรยากาศของความสิ้นหวัง ว่าเรากำลังอยู่ในโลกของการแบ่งขั้ว แบ่งฝ่าย และเต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อกันและกัน

  ที่จริงแล้ว โลกจะเป็นอย่างไรในอนาคต อยู่ที่การเลือกของเรา ไม่ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน เราทุกคน มีพลังที่จะสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่พึงปรารถนาด้วยมือเราได้ เราสามารถสร้างชุมชนที่ตั้งอยู่บน สามัคคีธรรม สันติภาพ สื่อสารเป็น และดูแลกันและกันได้ ผู้คนที่ต่างกันอยู่ร่วมกันได้ เพราะเราสามารถแปรความต่างให้เป็นของขวัญแก่กันและกัน

           คนรุ่นเราและรุ่นลูกหลานเรา ต้องรู้จักเครื่องมือที่จะแปรเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็น พลังสร้างสรรค์ ความไว้วางใจ และการร่วมมือ 

  โดยมากแล้ว ความสัมพันธ์ของคนเราเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสที่ ทำให้เรื่องดีๆ โครงการดีๆ  ต้องพังทลายลง

           ข่าวร้ายก็คือเราทุกคนมีเมล็ดพันธ์ของบาดแผลทางประวัติศาสตร์ติดตัวมาเป็นพันๆปี

           ข่าวดีก็คือ เราทุกคนสามารถสร้างพลังอำนาจเพื่อเยียวยาบาดแผลนี้ได้ และมีคนทำสำเร็จมาแล้วมิใช่น้อย

     เมื่อเราเปิดใจรับรู้บาดแผลทางประวัติศาสตร์หรือบาดแผลในครอบครัวอย่างรู้เท่าทัน เราย่อมสามารถรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากบาดแผลนั้นและเห็นมันเป็นของธรรมดา

   เราจะสำรวจตรวจสอบกันว่า

  • กลุ่มคนขนาดต่างๆ(คู่ชีวิต ครอบครัว เพื่อนบ้าน องค์กร ฯลฯ)จะอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกัน อย่างสมานฉันท์และทรงประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • เราแต่ละคนจะรับผิดชอบจริงจังได้อย่างไร ที่จะดำรงชีวิตตามโลกอุดมคติที่เราปรารถนา
  • บาดแผลทางประวัติศาสตร์และบาดแผลในครอบครัว จะมีบทบาทอย่างไรในความสัมพันธ์ของเรา
  • เราจะสนทนาวิสาสะกับคนต่างโลกทัศน์ ต่างภูมิหลัง ต่างความต้องการได้อย่างไร
  • เราจะอยู่ด้วยกันอย่างโปร่งใสด้วยความกรุณาและตรงไปตรงมาได้อย่างไร
  • เราจะสร้างวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกัน โดยที่ทุกคนเคารพกัน ให้ค่ากันและกัน ทั้งด้านสติปัญญา ศักยภาพ และความถนัดได้อย่างไร

  เราจะร่วมกันสำรวจเรียนรู้

  • การชื่นชมกันและกันอย่างสม่ำเสมอ
  • การเตือนกันและกันอย่างสร้างสรรค์
  • การสื่อสารกันอย่างมีสติ
  • การให้อภัยการจนเป็นของธรรมดา
  • พัฒนาสามัคคีธรรมในหมู่คณะและสันติสุขภายในแต่ละคน
  • เมื่อเกิดความตึงเครียดและเห็นต่างขึ้นไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือน่ากลัว
  • สร้างพื้นที่ปลอดภัยและกล้าหาญในความสัมพันธ์
  • สร้างกระบวนการโอบอุ้มสมาชิกและดูแลผู้นำของหมู่คณะ
  • การใคร่ครวญร่วมกัน ประจำสัปดาห์ เดือน และปี เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน

           แทนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เราเสนอการป้องกันความขัดแย้ง เราสามารถสร้างความกล้าหาญ ลดความกลัว และให้กำลังใจกันและกันด้วยการให้อภัยอยู่เสมอ ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงอย่างปั่นป่วนของยุคนี้นั้น เราสามารถช่วยกันสร้างความสมานฉันท์และสันติภาพที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้

   

  ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562

  สถานที่ฝึกอบรม เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร คลองสาน

            การฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลตลอดงาน

  เพื่อให้การเรียนรู้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอเชิญท่านลงเรียนวิชา “Socioracy สังฆาธิปไตย” ของ วิชา เบ้นฮัม และ คัธเบอท์สั้น ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 มกราคม 2562

  สำหรับคนไทยสมัครออนไลน์ได้ที่   https://goo.gl/forms/qi3XAnKzYlYW9tgo1